PREAMBUŁA

Od 2009 roku aktywnie dbamy o poprawę zdrowia psychicznego dzieciom poprzez zajęcia terapeutyczno- rekreacyjne. W naszych działaniach kierujemy się dobrem dziecka. Uważamy, że każde dziecko zasługuje na prawdziwe dzieciństwo. Dzieciństwo wiąże się z ochroną przed wszelkim zaniedbaniem, nadużyciem, krzywdą, czy wykorzystaniem. Fundacja Razem z Odwagą nie zgadza się na nadużycia wobec dzieci zarówno ze strony zatrudnionego personelu, jak i innych osób zaangażowanych w realizację jej działań.

Polityka Ochrony Dzieci ma na celu ochronę dzieci uczestniczących w programach Fundacji przed krzywdą poprzez:

PROFILAKTYKĘ – wdrażamy działania minimalizujące ryzyko wystąpienia krzywdzenia dzieci

INTERWENCJĘ – reagujemy w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, kiedy otrzymujemy sygnały, że dzieje się mu krzywda

CEL POLITYKI OCHRONY DZIECI

Polityka ma przedstawić zasady i standardy mające na celu:

 • – uświadomienie wszystkich zaangażowanych w działania FRzO o istocie problemu oraz o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci
 • – ustalenie zakresu obowiązków związanych z interwencją w sytuacji, gdy w działaniach FRzO bierze udział krzywdzone dziecko

PODSTAWOWE POJĘCIA

Dziecko – każda osoba do ukończenia 18 rż.

Opiekun dziecka – rodzic posiadający pełnię praw rodzicielskich lub opiekun prawny

Pracownik Fundacji – każda osoba zatrudniona w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Współpracownik Fundacji – osoby wspierające działania Fundacji na podstawie umowy stażowej, porozumienia o wolontariacie lub innej umowy o współpracy

ZASADY BEZPIECZNEJ RELACJI PRACOWNIK/WSPÓŁPRACOWNIK A DZIECKO

W Fundacji Razem z Odwagą niedopuszczalne są:

 • – pracownik bądź współpracownik nie powinien zostawać sam na sam z dzieckiem bez obecności osoby trzeciej
 • – wszelkie poniżające, deprawujące, czy zawstydzające zachowania lub zachowania związane z przemocą czy to fizyczną, czy psychiczną.
 • – kontakt fizyczny bez zgody dziecka naruszający jego autonomię lub godność, kontakt wychodzący poza kontakt wynikający z zabawy lub zapewnienia bezpieczeństwa lub higieny dziecka
 • – kontakty o charakterze seksualnym
 • – utrzymywanie kontaktów prywatnych z dzieckiem poza pracą, poza programami

OCHRONA WIZERUNKU DZIECKA

 • dokumentowanie wizerunku dziecka odbywa się tylko i wyłącznie po:
 • – uzyskaniu pisemnej zgodny opiekuna dziecka
 • – poinformowaniu dziecka oraz wyrażeniu przez nie zgody na zapis wizerunku
 • – odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji

REKRUTACJA I SZKOLENIE NOWYCH PRACOWNIKÓW

Dokładamy starań by zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i wiedzę.

 • – przynajmniej 2 osoby z Fundacji obecne na rozmowie kwalifikacyjnej
 • – pracowni poza dokumentami wymaganymi przez kodeks pracy, dostarcza zaświadczenie o niekaralności
 • – każdy nowy pracownik zapoznaje się z polityką ochrony dzieci
 • – każdy pracownik przechodzi szkolenia związane z działalnością Fundacji oraz Polityką Ochrony Dzieci

INTERWENCJA

 • – w działaniach interwencyjnych kierujemy się przede wszystkim przepisami polskiego prawa
 • – każdy sygnał o krzywdzie dziecka jest traktowany poważnie
 • – w przypadku podejrzenia o zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka każdy pracownik lub współpracownik natychmiast informuje policję
 • – w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka każdy pracownik lub współpracownik niezwłocznie informuje kierownika Fundacji
 • – decyzję o interwencji podejmują: pracownik zgłaszający, koordynator programu oraz kierownik Fundacji
 • – wszystkie etapy interwencji są na bieżąco komunikowane i dokumentowane przez zespół decydujący o interwencji

WDROŻENIE I MONITORING

 • – POLITYKA OCHRONY DZIECI wchodzi w życie w chwili jej opublikowania na stronie Fundacji Razem z Odwagą w sposób dostępny dla wszystkich pracowników i współpracowników.
 • – Zarząd organizuje cykliczne spotkania przypominające oraz okresowe rozmowy i konsultacje dla pracowników i współpracowników.
 • – Raz na rok Zarząd zobowiązuje sie do przeprowadzenia ankiety monitorującej działania związane z ochroną dzieci oraz sprawdzające poziom znajomości polityki wśród pracowników i współpracowników
 • – Raz na rok Polityka zostanie zaktualizowana, a nowe ustalenia przekazane pracownikom i współpracownikom FRzO.